Säännöt ja rekisteriseloste

Friends of Familon -säännöt

Friends of Familon on Familon Oy:n asiakkailleen tarjoama etujäsenyys, jonka kautta Familon tarjoaa jäsenille erikoisetuja sekä ennakkotietoa uutuuksista, kampanjoista, tapahtumista ja kilpailuista. Friends of Familon –ohjelman ylläpitäjä ja markkinoija on Familon Oy, PL 1001, 00211 HELSINKI, puhelin: 010 5045 500, sähköposti: asiakaspalvelu@familon.fi.

Liittyminen ja jäsenyyden irtisanominen
Friends of Familon -jäseneksi voivat liittyä kaikki täysi-ikäiset yksityishenkilöt. Jäseneksi voi liittyä familon.fi-sivuilla tai tilaamalla uutiskirjeen kilpailun tai tapahtuman yhteydessä. Ennen jäseneksi liittymistä asiakkaan tulee tutustua Familon Oy:n asiakasrekisterin rekisteriselosteeseen ja näihin jäsenehtoihin. Jäsen on velvollinen antamaan oikeat yhteystietonsa liittymisen yhteydessä sekä pitämään yhteystietonsa ajan tasalla. Jäsenviestinnässä käytetään pääasiassa sähköisiä kanavia, joten sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinnumeron ajan tasalla pitäminen on tärkeää. Liittyminen on ilmaista ja jäsenyys on maksuton.

Jäsenyyden voi päättää koska tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostitse asiakaspalveluumme osoitteeseen asiakaspalvelu@familon.fi. Jäsenetuihin kuuluvan uutiskirjeen voi peruuttaa sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Familon.fi-sivuilla jäseneksi rekisteröityneet, salasanan luoneet jäsenet, voivat muokata tietojaan Omat tiedot -sivulla.

Familon Oy:llä on oikeus lakkauttaa jäsenen jäsenyys, jos jäsen ei toimi näiden jäsenehtojen mukaisesti. Familon Oy varaa oikeuden lakkauttaa Friends of Familon -jäsenohjelman kohtuullisessa ajassa lakkauttamisilmoituksesta sekä muuttaa yksipuolisesti näitä jäsenehtoja, ei kuitenkaan olennaisesti jäsenen asemaa heikentävästi. Sopimusehtojen muutosilmoitus lähetetään jäsenille henkilökohtaisesti tai asettamalla päivitetyt sopimusehdot nähtäville Familon Oy:n internet-sivuille yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

Edut ja viestintä
Friends of Familon -eduista ja -tapahtumista lähetetään tietoa ensisijaisesti sähköpostilla noin kerran viikossa ja joissain tapauksissa tekstiviestitse. Edut on tarkoitettu ainoastaan Friends of Familon -jäsenien käyttöön, eikä niitä tule levittää kolmansille osapuolille. Edun tarjoaa Familon Oy ja vain poikkeustapauksissa kolmas osapuoli, jolloin eduntarjoajalle toimitetaan tarvittavat asiakastiedot edun toimittamiseksi ainoastaan kertakäyttöä varten. Friends of Familon -jäsenyys ei kerrytä ostohyvitykseksi muutettavia jäsenpisteitä, vaan jäsenedut saa käyttöön heti jäsenille tarkoitettujen tarjousten ja tapahtumien muodossa.

Henkilötietojen käsittely
Jäsenen henkilötietoja käsitellään Familon Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvassa henkilörekisterissä. Rekisteriseloste on erottamaton osa Friends of Familon -jäsenyyden sääntöjä. Jäsen hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn liittyessään Friends of Familon -jäseneksi. Friends of Familon on Familon Oy:n kanta-asiakasrekisterin uusi nimi. Ennen 16. helmikuuta 2016 Familon Oy:n kanta-asiakkaaksi liittyneet ja uutiskirjeen tilanneet saavat jatkossa Friends of Familon -uutiskirjeen.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.


1. Rekisterinpitäjä
Familon Oy (y-tunnus: 2485849-0)
PL 1001
00211 HELSINKI
Puhelin: 010 5045 500
Sähköposti: asiakaspalvelu@familon.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Verkkokauppapäällikkö (Tuuli Roth)
Familon Oy
Puhelin: 010 5045 500
Sähköposti: asiakaspalvelu@familon.fi

3. Rekisterin nimi
Familon Oy:n asiakasrekisteri
 
4. Rekisteröityjen ryhmä
Familon Oy:n kanta-asiakasjärjestelmään (Friends of Familon) liittyneet henkilöt, Familon.fi-verkkokaupan asiakkaat ja rekisterinpitäjään muussa asiallisessa yhteydessä olevat henkilöt.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteriin merkittyjen henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä markkinoinnin kohdentaminen parhaan asiakaskokemuksen tarjoamiseksi. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, kanta-asiakasjärjestelmän ja verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, sekä rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyynti sekä markkina- ja mielipidetutkimukset. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, esimerkiksi profiloinnin avulla.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:

Perustiedot, kuten: etu- ja sukunimet, yhteystiedot (sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot), syntymäaika ja ikä, sukupuoli, talouden koko, kieli sekä rekisterinpitäjän verkkopalvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat.

Kiinnostus, profiili- ja osallistumistiedot, kuten: rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot sekä muut palveluun annetut tiedot ja erilaisissa kampanjoissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten vastaukset.

Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: Familonin palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tunnistamistiedot, asiakkuuden alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja –kiellot, sekä sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot.

Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö; muu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot), viestintä ja toimenpiteet, sekä Familon.fi-verkkokaupassa tehdyt ostot, ostopäivämäärät, ostetut tuotteet (ostettujen tuotteiden määrät ja hinnat sekä oston kokonaissumma).

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä. Rekisteröitynyt antaa itse henkilötietojaan Familon.fi-verkkokaupassa tai lomakkeilla erilaisissa rekisterinpitäjän tapahtumissa tai kampanjoissa, taikka puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana. Rekisteröidyn yhteystietojen päivitystietoja voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

8. Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden toimesta henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden tai asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Rekisterin suojaus
Rekisteriin liittyvät tietokannat on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Sivun tiedot päivitetty 28.6.2017.